Directrices da
Política de Calidade

A Dirección da ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS da Coruña, considera a calidade como factor estratéxico fundamental para conseguir que os seus graduados sexan percibidos polas compañías navieiras, polos empregadores en xeral e polos organismos interesados no ámbito nacional e internacional como plenamente competentes e aptos para executar os deberes e responsabilidades que o seu respectivo título lles confire.

 

A Dirección da ETS DE NÁUTICA E MÁQUINAS dirixe todos os seus esforzos a conseguir a satisfacción das necesidades e expectativas razoables, de todos os seus clientes, dentro do estrito cumprimento dos requirimentos legais aplicables (leis nacionais ou internacionais ou convenios), empregando todos os seus recursos técnicos, económicos e humanos, concedendo especial importancia á formación, avaliación das competencias e actualización dos coñecementos do seu persoal a todos os niveis, así como ao mantemento do nivel tecnolóxico dos seus medios materiais.

 

A Dirección de ETS DE NÁUTICA E MÁQUINAS é consciente de que a implantación dun Sistema de Xestión da Calidade, baseado, no noso caso, no PROGRAMA FIDES-AUDIT, vén contemplada nas normativas internacionais de obrigado cumprimento, tales como o Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación e Garda para a Xente de Mar, 1978, na súa forma emendada de 1995 e 2010 (STCW 2010), a lexislación española que a desenvolve, e a Directiva 2008/106/CE do Parlamento Europeo e do Consello, modificada pola Directiva 2012/35/UE, relativa ao nivel mínimo de formación nas profesións marítimas, en resposta ao carácter eminentemente internacional que ten o exercicio das devanditas profesións.

 

A Dirección da ETS DE NÁUTICA E MÁQUINAS, mediante un apropiado plan de motivación e cooperación do seu persoal a todos os niveis, asegurará que esta política sexa entendida e aceptada. Así mesmo, verificará que o Sistema de Xestión da Calidade implantado mantéñase efectivo mediante a realización de auditorías internas e a súa revisión periódica. Para iso, aprobará un plan anual no que se definirán os obxectivos concretos en materia da calidade que se irán concatenando cos de anos sucesivos, entrando así na dinámica da mellora continua.

 

Sigue esta ligazón para descargar os Documentos do Sistema de Xestión de Calidade.

 

Email: calidad@udc.es.